projectcoördinatie, consultancy
      en begeleiding van nearshore activiteiten

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU

Privacy en bescherming van persoonlijke gegevens
 

NL versie

Kader

Deze website is eigendom van IntoPeople BV, hierna IntoPeople genoemd.

Ons privacybeleid is erop gericht de regels te presenteren die IntoPeople hanteert bij het verzamelen, beheren en verwerken van persoonlijke gegevens. Dit beleid is uitsluitend van toepassing op persoonlijke gegevens die door IntoPeople worden verzameld en verwerkt.

IntoPeople hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en zorgt ervoor dat deze worden verzameld en verwerkt in nauwe overeenstemming met de geldende wetgeving, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, gewoonlijk RGPD genoemd.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie van welke aard dan ook en ongeacht de ondersteuning, inclusief geluid en beeld, met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Een identificeerbare persoon wordt gedefinieerd als een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een naam, identificatienummer, locatiegegevens, elektronische identificatiegegevens of een of meer specifieke elementen van zijn / haar fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

Wie is de eigenaar van persoonlijke gegevens?

Elke natuurlijke persoon met wie de gegevens verband houden, onder meer in een klant, prospect, medewerker, kandidaat, partner, contactpersoon of bezoekersrol.

Wat is de verwerking van persoonlijke gegevens?

De verwerking van persoonsgegevens bestaat uit een bewerking of een reeks bewerkingen die worden uitgevoerd op persoonlijke gegevens of bundels van persoonlijke gegevens, via geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde middelen, inclusief, maar niet beperkt tot: verzameling, registratie, organisatie, bewaring, wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking, beperking, eliminatie en / of vernietiging.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is IntoPeople, waarmee u op elk moment contact kunt opnemen via een van de onderstaande kanalen:
• Telefoon: +31 416 673 955
• E-mail: info@IntoPeople.nl
• Website: contactformulier
• Schriftelijke communicatie: Vadim Konovalov, Modelleur 11, 5171 SL Kaatsheuvel, Nederland

Wat is onze toewijding aan uw gegevens?

IntoPeople streeft naar de bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens en heeft gepaste maatregelen getroffen om de nauwkeurigheid, integriteit en vertrouwelijkheid van dergelijke gegevens te garanderen, evenals uw rechten als gegevenssubject. Hiertoe bevelen we onszelf aan om:

• Verzoek om toestemming voor het verzamelen van persoonlijke gegevens;
• uw legale verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarbij alleen de vereiste informatie wordt verzameld volgens het beoogde doel, zonder de verzamelde gegevens te gebruiken voor een ander doel dan dat van de beoogde verzameling;
• Uw persoonlijke gegevens nauwkeurig en actueel houden en u, als betrokkene, toegang geven tot dergelijke gegevens en de mogelijkheid bieden om ze te corrigeren;
• Het garanderen van het recht om uw gegevens te verwijderen in overeenstemming met de geldende wetgeving;
• Het respecteren van het beroepsgeheim met betrekking tot de verwerkte gegevens;
• Beperking van interconnecties van persoonlijke gegevens tot het noodzakelijke minimum;
• Het implementeren van passende beveiligings- en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat onbevoegden uw gegevens raadplegen, wijzigen, vernietigen of toevoegen.

Voor welk doel en op welke grond verzamelen wij uw gegevens?

In het algemeen kunnen de persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden gebruikt bij het beheer van een contractuele relatie, het verlenen van diensten op contractbasis, de geschiktheid van onze diensten voor de behoeften en interesses van onze klanten / gebruikers, de verspreiding van relevante inhoud, de openbaarmaking / registratie in evenementen, communicatie en marketing, de verspreiding / toepassing op vacatures.
Volgens de geldende wetgeving is de verwerking van persoonsgegevens alleen toegestaan ​​als ten minste een van de volgende voorwaarden is geverifieerd:

• Toestemming - wanneer de betrokkene zijn / haar uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming geeft, mondeling of door middel van de validatie van een optie, en als deze toestemming gratis, geïnformeerd, specifiek en ondubbelzinnig is voor de verwerking van zijn / haar persoonsgegevens in een of meer specifieke doeleinden;
• Contractuele verplichtingen en precontractuele regelingen - wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van contractuele verplichtingen waarbij de betrokkene een partij is, of om precontractuele procedures na te streven op verzoek van de betrokkene, bijvoorbeeld de voorbereiding van een voorstel voor een dienstverrichting;
• Wettelijke verplichtingen -waarbij de verwerking van persoonlijke gegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan IntoPeople onderhevig is, zoals de mededeling van identificatiegegevens aan politiële, justitiële, fiscale of regelgevende entiteiten;
• Legitieme interesse - waarbij de verwerking van persoonsgegevens overeenkomt met een rechtmatig belang van IntoPeople, met name met het oog op direct marketing, om fraude te voorkomen of om de veiligheid van het netwerk en informatie in onze computersystemen te waarborgen, op voorwaarde dat uw rechten en vrijheden worden niet ernstig geschaad;
• De uitoefening van functies van openbaar belang - wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van openbare functies of voor de uitoefening van de officiële autoriteit die aan de gegevensbeheerder is toevertrouwd;
• verdediging van vitaal belang van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon: ingeval de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is zijn / haar toestemming te geven.

Welke soort persoonlijke gegevens verzamelen we?

In het kader van de activiteit uitgevoerd door IntoPeople, kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken via verschillende kanalen, namelijk per telefoon, schriftelijk en / of via online kanalen.
Persoonlijke gegevens kunnen zijn:

• Naam, adres (sen), e-mailadres (sen) en telefoonnummer (s);
• Professionele gegevens zoals uw rol, de naam, grootte en locatie van uw bedrijf;
• Gedrags- of demografische kenmerken, gekoppeld aan persoonlijke identificatiegegevens;
• Transacties uit het verleden op de kanalen;
• Persoonlijke informatie beschikbaar bij openbare toegangsbronnen;
• Andere informatie die u, als de betrokkene, op een geïnformeerde manier kiest om ons te verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot: contactgegevens, professionele gegevens, demografische gegevens, technologische voorkeuren, methodologieën, technologieën en softwaretoepassingen die u gebruikt in uw organisatie, informatie met betrekking tot het gebruik van de door IntoPeople geleverde diensten.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Wanneer er geen specifieke wettelijke verplichting is, worden uw gegevens alleen opgeslagen en bewaard voor de minimumperiode die nodig is voor het doel (de doeleinden) die hebben geleid tot hun verzameling of daaropvolgende verwerking.

Wat zijn uw rechten als persoons gerelateerd onderwerp?

Als een persoonlijk gegevenssubject beschermen we uw recht op toegang tot gegevens, evenals op rectificatie, bijwerking, beperking, verwijdering / vergetelheid. U kunt uw rechten op dit gebied uitoefenen via een e-mailbericht aan:

Info@IntoPeople.nl

In overeenstemming met de geldende wetgeving, kunt u ook op elk moment uw toestemming intrekken en verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. In het geval van voorafgaande toestemming, kan deze te allen tijde worden ingetrokken, zonder afbreuk te doen aan de wettigheid van de verwerking die is uitgevoerd onder de eerder gegeven toestemming.

Welke maatregelen neemt IntoPeople om uw persoonlijke gegevens te beschermen?

IntoPeople is vastbesloten om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en heeft passende, noodzakelijke en voldoende beveiligingsmaatregelen van technische en organisatorische aard geïmplementeerd om hen te beschermen tegen verspreiding, verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang, evenals tegen andere vorm van illegale verwerking.
Deze maatregelen omvatten:

• Firewall en inbraakdetectiesysteem;
• Antivirusbescherming (werkstations, e-mailservers en FileServers);
• Gecentraliseerde toegang en toeschrijving en beheer van rechten;
• Beperkte fysieke toegang tot het datacenter;
• Onze faciliteiten bevinden zich in een kantoorgebouw met 24-uursbeveiliging waar bezoekers worden gecontroleerd en moeten worden geautoriseerd;
• Toegang van medewerkers vindt plaats via een toegangscontrolesysteem;
• Onze werknemers ondertekenen vertrouwelijkheidsovereenkomsten die de bescherming van persoonlijke gegevens, vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendom waarborgen in de uitoefening van hun taken.

Onder welke omstandigheden kunnen we uw gegevens aan derden meedelen?

In het kader van onze activiteit moet IntoPeople mogelijk een beroep doen op derden om bepaalde diensten te verlenen. Wanneer de levering van deze services betekent dat dergelijke entiteiten toegang hebben tot persoonlijke gegevens van onze klanten, nemen wij gepaste maatregelen om ervoor te zorgen dat deze entiteiten gereputeerd zijn en waarborgen voor gegevensbeveiliging bieden, waardoor hun juridische verwerking volgens de wet en in overeenstemming met ons privacybeleid wordt gewaarborgd.

Hoe gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt geen cookies om uw aanmeldingsgegevens op te slaan.

Wijzigingen in het privacy- en privacybeleid

IntoPeople behoudt zich het recht voor om het privacy- en privacybeleid periodiek te wijzigen. In geval van wijzigingen in ons beleid en de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, zullen we een bijgewerkte versie van deze informatie op onze website beschikbaar stellen.
 
Datum van laatste revisie: 20 mei 2018

schrijf je in voor onze e-nieuwsbrief